สุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4     12

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  โลกใบเล็กของแมลงปอเข็ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
คำสำคัญ :   สิ่งมีชีวิต, ภาพถ่าย, ประกวดภาพถ่าย
คำอธิบาย :  อาหารของแมลงปอเข็ม คือแมลงที่เป็นศัตรูต่อพืชผลทางการเกษตร การใช้ธรรมชาติควบคุมกันเอง แม้จะได้ผลไม่รวดเร็วแต่ก็ประหยัด ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โลกใบเล็กของแมลงปอเข็ม 4
มรณะภัยในเงามืด 4
ลับ ลวง พราง 3
มหัศจรรย์แห่งดวงตา 3
ก่อกวน 2

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นักล่า ตาใส 14 มกราคม 2563
ก่อกวน 14 มกราคม 2563
รักษาน้ำ รักษาชีวิต 14 มกราคม 2563
มรณะภัยในเงามืด 14 มกราคม 2563
โลกใบเล็กของแมลงปอเข็ม 14 มกราคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล