วิรัช สิทธิจารย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  109     54

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   สมจิตร ประดิษฐ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, อานนท์ สีดาพรม, ศรัญญา ทับน้อย, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, วิลดา หอมจันทร์, อำพร โคสอน, สุพิชญา การีสรรพ์, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิรัช สิทธิจารย์
คำสำคัญ :   คำศัพท์, การศึกษาพิเศษ, ฝึกออกเสียง, ฝึกพูด, พูด, เด็กพิเศษ, ภาษาไทย
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 109
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 6 100
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 1 96
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 91
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4 88

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง h/ฮ ห ตอนที่ 13 18 มิถุนายน 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัดเสียง ง / ng ตอนที่ 4 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3 6 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1
2 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2
3 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3
4 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4
5 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 5
6 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 6
7 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 1
8 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 2
9 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 3
10 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 4