ธนกร ลีลาธรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  280     326

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  การทำขนมหวัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธนกร ลีลาธรรม
คำสำคัญ :   อาหารถิ่นตรัง, อาหารชาวกันตัง, ขนมประจำถิ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, ขนมประเภททอด, อาหารถิ่นกันตัง, ของทอดทานมื้อเช้า, ขนมหวัก, ขนมท้องถิ่น, อาหารชาวกันตัง, ขนมประจำถิ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, ขนมประเภททอด, อาหารถิ่นกันตัง, ของทอดทานมื้อเช้า, ขนมหวัก, ขนมท้องถิ่น, การทำอาหารประจำถิ่นกันตัง, การทำขนมประจำถิ่นกันตัง, การทำขนมหวัก
คำอธิบาย :  ขนมหวัก ทำจากแป้งถั่วเหลืองผสมกับแป้งข้าวจ้าว ใส่ไส้ที่ทำจากถั่วงอก หมูสับ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล