สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  418     76

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก, UNESCO Global Geoparks
คำอธิบาย :  อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล