พวงสรณ์ เดฟกี้

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  169     32

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การปลูกมะละกอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พวงสรณ์ เดฟกี้
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   มะละกอ, การปลุกมะละกอ, แปลงมะละกอ, พืชเชิงเดี่ยว
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การปลูกมะละกอ 169
ต้นกล้ามะละกอ 101
การเตรียมดิน 93
การเตรียมดิน 87
ปลูกหอม 85

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การปลูกมะละกอ 2 มีนาคม 2563
การเตรียมดิน 2 มีนาคม 2563
ปลูกหอม 2 มีนาคม 2563
การเตรียมดิน 2 มีนาคม 2563
ไถดิน 2 มีนาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล