สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  125     32

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยเหนือและภาษามือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คำสำคัญ :   วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง, การตรวจมะเร็งเต้านม, สื่อความรู้, สื่อภาษามือ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยเหนือและภาษามือ 125
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยอีสานและภาษามือ 77
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษายาวีและภาษามือ 63
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษากลางและภาษามือ 63
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยใต้และภาษามือ 59

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษากลางและภาษามือ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษายาวีและภาษามือ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยใต้และภาษามือ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยเหนือและภาษามือ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วีดิทัศน์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภาษาไทยอีสานและภาษามือ 14 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล