กุลพงษ์ อ้นมณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  964     600

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   กุลพงษ์ อ้นมณี
คำสำคัญ :   3D, Coronavirus, Model, โควิด 19, 3 มิติ, Covid-19, ไวรัสโคโรนา
คำอธิบาย :  โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)<br/>ไฟล์ obj
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   3D Object, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล