วัดราชบพิธ;วัด;พระอารามหลวงชั้นเอก;พระอารามหลวง;พุทธศาสนสถาน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4     5

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดราชบพิธ;วัด;พระอารามหลวงชั้นเอก;พระอารามหลวง;พุทธศาสนสถาน
คำสำคัญ :   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, วัดราชบพิธ, วัด, พระอารามหลวงชั้นเอก, พระอารามหลวง, พุทธศาสนสถาน
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 4

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร