วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  591     917

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ขอนแก่นโมเดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของผลงานร่วม :   ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, สุริยานนท์ พลสิม, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
คำสำคัญ :   ขอนแก่นโมเดล, ขอนแก่น, การพัฒนาเมือง
คำอธิบาย :  เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ 1. กว่าจะมาเป็นขอนแก่นโมเดล 2. อะไร คือ ขอนแก่นโมเดล 3. เมือง เรื่องของทุกคน 4. สภาเมืองและกระบวนการสานเสวนา: บทเรียนและประสบการณ์บุกเบิกอันทรงคุณค่าจากขอนแก่นโมเดล 5. บริษัทจำกัดของเทศบาล ที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเมือง 6. รถราง สร้างเมือง 7. เมืองอัจฉริยะขอนแก่นโมเดล 8. อะไรทำให้ขอนแก่นโมเดลประสบความสำเร็จ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขอนแก่นโมเดล 591
ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ 183
การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่ 106
พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย จากอดีตสู่อนาคต 100
Public management and the blue economy 99

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2563
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น 18 มิถุนายน 2563
เตรียมจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมดูงานระบบสมาร์ทฟาร์ม กระตุ้นการสร้าง Smart Farmers 18 มิถุนายน 2563
เต้ยลาบัณฑิต COLA KKU 18 มิถุนายน 2563
เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส 18 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์
2 บทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้
3 การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่
4 ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
5 พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย จากอดีตสู่อนาคต
6 สถานการณ์การเสี่ยงโชคของคนไทย การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสังคม
7 Intergenerational solidarity: how it works and the policy implications for local government
8 Local governments in a global context
9 Thailand decentralizes : local views
10 Public management and the blue economy