ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  177     16

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การล้างมือที่ถูกวิธี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่
คำสำคัญ :   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด, covid19, โคโรนาไวรัส, COVID-19, การป้องกันการแพร่ระบาด, covid-19, coronavirus, โคโรน่าไวรัส, COVID19, ล้างมือ, การล้างมือที่ถูกวิธี, ป้องกันการแพร่เชื้อ, ไวรัสโคโรน่า, COVID19
คำอธิบาย :  ฝ่ายผลิตสื่อใหม่ งานออกแบบกราฟฟิก สวทช. นำเสนอวิธีการล้างมือ ห่างไกลโรค อย่างถูกวิธีด้วยการนำเสนอในรูปแบบ Motio Grahpic เพื่อให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกวิธี "ล้างมือวนไป ห่างไกล COVID-19"
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล