ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  27     6

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คำสำคัญ :   โควิด-19, ไวรัสโคโรนา, COVID-19, COVID19, สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน, ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. 27
58 จังหวัด ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์ COVID-19 รายจังหวัด ข้อมูล 26 เมษายน 2563 24
58 จังหวัด ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์ COVID-19 รายจังหวัด ข้อมูล 26 เมษายน 2563 23
COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 23
COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 22

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 12 มิ.ย. 2563 26 มิถุนายน 2563
COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 26 มิถุนายน 2563
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล