วีระเชษฐ์ จรรยากูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  429     285

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ฉันยังไม่อนุญาต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระเชษฐ์ จรรยากูล
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสำคัญ :   oic.go.th, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สขร.
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา, บทความ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล