สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  714     510

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก
คำอธิบาย :  Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 714
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน 404
ฉันยังไม่อนุญาต 327
อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ 325
ของผมมี อย.ครับ 295

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 5 การร้องเรียน 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 1 ข้อมูลข่าวสารคืออะไร ? 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 3 วิธีการขอข้อมูลข่าวสาร 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 24 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล