อาทิตย์ แก้ววงษา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  127     110

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  ผีเสื้อหางมังกรเขียว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาทิตย์ แก้ววงษา
คำสำคัญ :   -
คำอธิบาย :  ชื่อทั่วไป : ผีเสื้อหางมังกรเขียว<br/>ชื่อสามัญ : The Gree Dragotail<br/>ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lamproptera meges (Zike-Sommer)<br/>โดยตัวไปแล้ว มักหากินตามชายป่า แหล่งน้ำขังบนพื้น 1-2 ตัวหรือมากกว่านั้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผีเสื้อหางมังกรเขียว 127
แมลงปอเข็ม 77
ผีเสื้อจักรพรรดิ 69
โป๊ยเซียน 63
ดอกบัว 61

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดอกซินเนีย 14 ตุลาคม 2563
อัญชัน 14 ตุลาคม 2563
แค 22 มิถุนายน 2563
บานไม่รู้โรยป่า 22 มิถุนายน 2563
ผีเสื้อ 22 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล