ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  514     266

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
คำสำคัญ :   แนวปฏิบัติ, จริยธรรมการวิจัย, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คำอธิบาย :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติการพิจรณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวทช. (Operatioal Guidelie) ฉบับ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นภาพรวมของขั้นตอนทั้งหมด โดยอ้างอิงแนวทางของซีออมส์ ฉบับ พ.ศ. 2559 (CIOMS' Guidelies 2016) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 514
จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 2 การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism) และการลักลอกความคิดและผลงานการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) 243
จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 74
หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ 69
จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02) 69

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 6 แนวทางการเขียนรายงานผลงานวิจัยที่ดี 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 7 การตีพิมพ์ซ้ำ (Duplicate publication),การแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆ (Salami slicing) และ การตีพิมพ์เกินความจำเป็น (Redundant publication) 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 8 โปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงาน 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 9 ข้อยกเว้น กรณีไม่ถือเป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 10 ประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 คำจัดกัดความของ “สัตว์” และประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4 ลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์
5 จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
6 หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ใช้สัตว์
7 หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ผลิตสัตว์
8 หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ
9 แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์ และแผนผังแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ
10 ขั้นตอนยื่นข้อเสนอโครงการขอรับการรับรอง