ปัญญา ทรงเสรีย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,724
  697

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศลาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปัญญา ทรงเสรีย์
คำสำคัญ :   ภาพวาดการ์ตูน, คำกล่าวทักทายของประเทศลาว, คำกล่าวทักทายอาเซียน
คำอธิบาย :  ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศลาว
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศลาว 1,724
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศพม่า 1,087
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศกัมพูชา 600
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของชาวสิงคโปร์ 578
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 394

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แนวทางการขับเคลื่อน PLC 30 ตุลาคม 2561
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศกัมพูชา 27 สิงหาคม 2559
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศไทย 27 สิงหาคม 2559
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศลาว 27 สิงหาคม 2559
ภาพวาดการ์ตูนคำกล่าวทักทายของประเทศพม่า 27 สิงหาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล