พิสิฐ น้อยวังคลัง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,436
  377,140

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พื้นหลัง powerpoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิสิฐ น้อยวังคลัง
คำสำคัญ :   -
คำอธิบาย :  กลุ่มประสบการณ์สุนทรียะทางศิลปะ<br/>โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พื้นหลัง powerpoint 12,436
เสื่อกก 341
ขุนช้าง วันทอง 316
ฟ้ารุ่ง 232
ขุนช้าง ขุนแผน 194

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ฟ้ารุ่ง 23 กันยายน 2559
พระพิฆเนศ 14 กรกฎาคม 2559
ขุนช้าง ขุนแผน 14 กรกฎาคม 2559
ขุนช้าง วันทอง 14 กรกฎาคม 2559
พื้นหลัง powerpoint 14 กรกฎาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล