ทิพวรรณ อรุณพิบูลย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  759     849

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
ชื่อเรื่อง :  การทำลาทับน้ำตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ทิพวรรณ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   การทำลาทับน้ำตาล, การถนอมอาหาร, ขนมลา
คำอธิบาย :  การทำลาทับน้ำตาล เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนสมัยก่อน เพื่อเก็บขนมลาไว้กินได้นานขึ้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การทำลาทับน้ำตาล 759
เครื่องคัดแยกขนาดของมะนาว 449
เงินถุงแดงเงินสำรองของแผ่นดิน 397
ผักผลไม้ 376
การตอกหนังตะลุง 372

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ปลากัด 11 ตุลาคม 2562
ปลากัด 11 ตุลาคม 2562
ุส้มฉุน 11 ตุลาคม 2562
หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง คณะคำนาย 9 ตุลาคม 2562
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 9 ตุลาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล