เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
1 หรรษา ตั้งจิตรขจร 101 1
2 ภานุวัฒน์ นาคูณ 13 1
3 ทวี เลไธสง 86 1
4 วันทนี ป้อมคำ 64 1
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 29 1
6 เกริก ยุ้ยพันธ์ 152 1
7 Ambassador of Israel 138 1
8 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 70 1
9 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 26 1
10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ/นสพ.นิสิต ตั้งตระการพงษ์ 69 1