เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานทั้งหมด
3,784 คน

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
11 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 44 1
12 ธนิสร์ ปทุมมานนท์, ผศ. 38 1
13 ชลินทร เนียวกุล เบอเรียน 41 1
14 ppp 32 1
15 ปาริฉัตร วิจารณ์พล 35 1
16 Facebook เพจเรือพระราชพิธี 2 1
17 กรุงเทพธุรกิจ 34 1
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 16 1
19 บุญเรือน สุชานนท์ 32 1
20 นางสาวศรัญญา เสนอใจ 58 1