สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  53,247
  4,332

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
50,826
ผู้เข้าชม
3,301,609
ดาวน์โหลด
3,003,231
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงานสระอา 53,247
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 40,232
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,236
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 32,035
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 24,678

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตราสัญลักษณ์ 30 ปี สวทช. 29 เมษายน 2565
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน 2565 12 เมษายน 2565
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร 17 มีนาคม 2565
หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 มีนาคม 2565
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 108 เดือนมีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ใบงานสระอา 53,247 4,332
2 สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 40,232 2,073
3 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,236 4,442
4 ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 32,035 1,066
5 backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 24,678 1,015
6 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 12,583 519
7 บัตรคำตรงข้าม สระใ- 12,070 2,165
8 นักวิทย์คิดถึงในหลวง 11,624 1,277
9 ใบงานสระ เ-าะ 10,367 3,590
10 วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ 9,773 513