สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  60,420
  4,648

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
50,858
ผู้เข้าชม
3,673,351
ดาวน์โหลด
3,208,230
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงานสระอา 60,420
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 45,480
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 39,843
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 36,991
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 28,951

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเจิง 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 2 การย่ำขุม 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 3 ท่ามือพื้นฐาน 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 4 ท่ามือเปล่าประกอบเท้า 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ 29 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ 10,097 538
12 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 9,700 3,792
13 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,565 4,098
14 การปั้นหม้อตาลเมืองเพชร 9,238 668
15 แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 9,032 4,904
16 มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 (MKULB 08 - 2 - 32) 8,838 932
17 ใบงาน สระเ-ีย 8,643 3,277
18 สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) 8,503 2,299
19 จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) 8,477 1,711
20 วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 7,829 654