สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  54,504
  4,409

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
50,827
ผู้เข้าชม
3,388,872
ดาวน์โหลด
3,034,689
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงานสระอา 54,504
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 41,042
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,868
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 32,922
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 25,293

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565
ตราสัญลักษณ์ 30 ปี สวทช. 29 เมษายน 2565
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน 2565 12 เมษายน 2565
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร 17 มีนาคม 2565
หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 มาสคอตค่างแว่น 180 71
12 มาสคอตค่างแว่น 158 69
13 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน ลากเส้นวาดภาพตามจุดไข่ปลา และ ระบายสีให้สวยงาม 292 133
14 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน ลากเส้นวาดภาพตามจุดไข่ปลา และ ระบายสีให้สวยงาม 402 146
15 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน ลากเส้นวาดภาพตามจุดไข่ปลา และ ระบายสีให้สวยงาม 279 158
16 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน ลากเส้นวาดภาพตามตัวเลข และ ระบายสีให้สวยงาม 658 177
17 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน ลากเส้นวาดภาพตามตัวเลข และ ระบายสีให้สวยงาม 406 150
18 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน “ศิลปะ” วาดภาพระบายสี 223 123
19 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน “ศิลปะ” วาดภาพระบายสี 245 135
20 เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการด้าน “ศิลปะ” วาดภาพระบายสี 243 133