สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,280
  2,362

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ
คำอธิบาย :  ห้วงเวลาแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างความโศกเศร้าอาดูรแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง แม้ต่างก็รับรู้ว่าการพรากจากเป็นธรรมดาของโลกตามนัยแห่งศาสนาที่เชื่อมร้อยอยู่กับวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีในทุกด้าน เฉพาะด้านการศึกษา ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ก่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรผ่านโครงการน้อยใหญ่หลายพันโครงการเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก ซึ่งในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถในสรรพวิทยาการด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งต่อ พสกนิกรชาวไทยและในนานาอารยประเทศ
คำสำคัญ :   เสด็จสู่แดนสรวง, งานพระบรมศพ, พระเมรุมาศ, รัชกาลที่ 9, ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน, การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชพิธีพระบรมศพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, มิวเซียมสยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
17
ผู้เข้าชม
14,301
ดาวน์โหลด
7,039
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ 7,280
สื่อการหาร สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 1,578
สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย 1,221
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,087
ลอยกระทง : เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก 897

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บทเรียนเรื่องเศษส่วน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 11 สิงหาคม 2564
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 21 กรกฎาคม 2563
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 21 กรกฎาคม 2563
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 21 กรกฎาคม 2563
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 21 กรกฎาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ 7,280 2,362
2 สื่อการหาร สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 1,578 305
3 สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย 1,221 379
4 ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,087 539
5 ลอยกระทง : เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก 897 305
6 หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 715 478
7 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 651 359
8 บทเรียนเรื่องเศษส่วน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 649 322
9 แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 593 711
10 แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 495 312