สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,487
  670

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560ปีการศึกษา 2561
คำอธิบาย :  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ หลักสูตรปฐมวัยพ.ศ. 2560 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำสำคัญ :   รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ, พัฒนาการของเด็กปฐมวัย, การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล