จริยา รัตนพันธุ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  189     15

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  รำมโนราห์ หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองนครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :  

มโนราห์ หรือมีชื่อย่อว่า โนรา เป็นชื่อศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่โบราณ

คำสำคัญ :   รำมโนราห์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   จริยา รัตนพันธุ์, เปี่ยมศักดิ์ ผ่านสำแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล