ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,072
  66

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล
คำอธิบาย :  

ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล

เปิดอ่าน e-book (flip) https://waa.iter.stda.or.th/stks/pub/ebook/bt/Report-UNESCO-Merge/

คำสำคัญ :   อนุกรมวิธาน, เห็ดรา, อุทยานธรณีโลกสตูล, ความหลายหลายทางชีวภาพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล