สถิติ

จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
เจ้าของผลงานทั้งหมด

3 คน

จำนวนข้อมูลทั้งหมด

117 รายการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ผู้เข้าชม
ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก 1
* สถิติจาก หน่วยงาน de_channel