457      7,999

 
Creative Commons License
เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.