93      365

 
Creative Commons License
การจัดการเพลี้ยแป้งแบบผสมผสานด้วยเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการผลิตมันสำปะหลังแบบให้น้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.