28      27

 
Creative Commons License
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : ช่วยตีปิ๊ปหน่อยได้ไหมครับ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.