118      172

 
Creative Commons License
รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.