ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์)

1,364      2,451
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (กระเป๋าคลัตช์)182/9 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางยุพิน แก่นนาคำ ที่อยู่ 182/9 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวอายุการศึกษาภูมิปัญญา 54 ปีประวัติข้อมูลภูมิปัญญา ประวัติความเป็นมาของกลุ่มจักสานต้นคล้า บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นจาก นางยุพิน แก่นนาคำ ซึ่งเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้ติดตามคู่สมรสมาอยู่ที่บ้านโนสะอาด และได้เริ่มทำการจักสานกระติบข้าว ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย เดิมทีการจักสานกระติบข้าวจะทำไว้เพื่อใช้ในครอบครัว ต่อมามีผู้คนพบเห็นและสนใจมากขึ้น จึงบอกต่อกันไปเรื่อยๆจึงทำให้การจักสานเป็นที่นิยมมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ทางเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้เข้ามาสนับสนุน พร้อมกับจัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 5 คน แต่เนื่องจากมีคนสนใจน้อย จึงทำให้กลุ่มจักสานขาดความเข้มแข็ง ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนรับสมัครสมาชิกกลุ่มและจัดอบรมพัฒนาฝีมือให้ โดยมีนางยุพิน แก่นนาคำ เป็นผู้ฝึกสอนสมาชิกภายในกลุ่มทำให้มีความเข้มแข็งและพัฒนามากยิ่งขึ้น ขณะนี้กลุ่มจักสานได้เติบโตมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จากเดิมจะมีการจักสานกระติบข้าวเพียงอย่างเดียว และต่อมาได้มีการพัฒนาฝีมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กระเป๋า ตะกร้า ถาด รองแก้ว และอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำจำหน่ายออกสู่ชุมชน จากการดำเนินการของกลุ่มได้พัฒนาฝีมือในการจักสานจนเป็นที่เลื่องลือ มีหน่วยงานต่างๆ จากต่างอำเภอ ต่างจังหวัดมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ จึงเกิดเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้คนที่สนใจกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นคล้า คล้า เป็นพืชล้มลุกประเภทเดียวกับหญ้า แต่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ มีความเหนียวและมีลำต้นสูงยาว ส่วนเปลือกมีความเหนียวทนทาน และมีสีคล้ายกับหวาย สามารถพบได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย คล้าเป็นพืชที่ชอบน้ำ แต่มีความทนทานต่อสภาพความแห้งแล้ง สามารถขึ้นได้ทุกสภาพดิน เดิมชาวบ้านนำคล้ามาใช้ประโยชน์ในการสานสื่อปูนั่ง สานเป็นกระติบข้าว แต่ด้วยสีสันและมีความทนทานใกล้เคียงกับหวาย จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคล้าให้มีรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) ขั้นตอนการทำกระเป๋าคลัตช์1. นำคล้าที่ตากได้ที่แล้วมาสานลาดลายตามที่ต้องการ ใช้สีธรรมชาติ 1 ชิ้น สีย้อม 1 ชิ้น2. เมื่อสานเสร็จนำมาตัดให้เป็นผืนแล้วรีดด้วยผ้ากาวเพื่อให้เส้นตอกคล้าไม่หลุดออกจากกัน3. ตัดคล้าตามแบบ ที่ออกแบบไว้4. นำมาเย็บใส่เคมีกาวแบบแข็ง5. รีดให้ผ้ากาวติดกับงาน6. ตัดขอบผ้ากาวตามขอบชิ้นงาน7. เก็บรอยต่อด้วยผ้าฝ้ายสีน้ำตาลเข้ม8. ใส่ซิปด้ายบนด้วยการเย็บมือการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล) เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้จัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้น และได้มีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนรับสมัครสมาชิกกลุ่มและจัดอบรมพัฒนาฝีมือให้ โดยมีนางยุพิน แก่นนาคำ เป็นผู้ฝึกสอนสมาชิกภายในกลุ่มและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้มีความเข้มแข็งและพัฒนามากยิ่งขึ้น ขณะนี้กลุ่มจักสานได้เติบโตมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จากเดิมจะมีการจักสานกระติบข้าวเพียงอย่างเดียว และต่อมาได้มีการพัฒนาฝีมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กระเป๋า ตะกร้า ถาด รองแก้ว และอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำจำหน่ายออกสู่ชุมชนการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า เป็นการถ่ายทอดให้กับนักเรียนและประชาชนที่ให้ความสนใจและทำได้ง่ายๆในสถานศึกษา ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนที่อยู่แถวชนบทกระบวนการและขั้นตอน - ต้นคล้า ต้องการแสงแดดร่ม รำไร จนถึงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ควรให้น้ำปานกลาง 3-5 วัน/ครั้ง ปลูกในดินร่วนซุย และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม การทำกระติบข้าวจากคล้าจะมีความทนกว่าไม้ไผ่ และเป็นเงา และต้องเลือกคล้าที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป มาทำกระติบข้าว - การตอกคล้าต้องผ่าให้ได้เส้นเล็ก มีความเสมอของตอกคล้า ความละเอียดของตอกคล้า มีดต้องคมเพื่อจะทำให้ตอกคล้ามีขนาดเท่ากันและสวยงามข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล รหัสนักศึกษา 6080110105ห้อง/เลขที่ Section 4 เลขที่ 15หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4รายวิชา ความเป็นครู (8005201)เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะ ศึกษาศาสตร์สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร ตำบลบ้านกอก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน 1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน) 2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ 3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา 4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์ 5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว 6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ต้นคล้า, หัตถกรรม, ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า, กระเป๋าคลัตช์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยุพิน แก่นนาคำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/rO9huOwj3Qk
URL :
:
ยุพิน แก่นนาคำ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล. (2561). ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์), 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102878
ยุพิน แก่นนาคำ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล. (2561). "ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102878. (27 มีนาคม 2562)
ยุพิน แก่นนาคำ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล. "ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์)". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102878.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,554)
จำนวนผู้เข้าชม (3,784)

รีวิว : ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า(กระเป๋าคลัตช์)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว