คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2561

ข้อมูลผลงาน

  60      51     
 
Creative Commons License
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2561
คำอธิบาย :  เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2561 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 22 มกราคม พ.ศ. 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ISO 31000:2009, สวทช., กวทช., บริหารความเสี่ยง, คู่มือ
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-plan/205-nstda-risk-management-guide/11803-nstda-enterprise-risk-management-2018
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ