ข้อมูลผลงาน

  82      71     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2561 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 22 มกราคม พ.ศ. 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
คำสำคัญ :  
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-plan/205-nstda-risk-management-guide/11803-nstda-enterprise-risk-management-2018
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.01 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง