โชว์การแสดงการเล่นสะล้อน่าน เพลงล่องน่าน

ข้อมูลผลงาน

  58      26     
 
Creative Commons License
โชว์การแสดงการเล่นสะล้อน่าน เพลงล่องน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โชว์การแสดงการเล่นสะล้อน่าน เพลงล่องน่าน
คำอธิบาย :  สะล้อก๊อบ หรือ สะล้อน่าน นิยมเล่นในจังหวัดน่านและแพร่ ใช้บรรเลงร่วมกับซึงเรียกว่า "พิณ" ประกอบการขับซอ นิยมบรรเลงร่วมในวงสะล้อ-ซึง ของภาคเหนือตอนบน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   แพร่, เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา, โฮงซึงหลวง, เมืองลอง, สะล้อก๊อบ, สะล้อน่าน, เครื่องดนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (185.67 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง