คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อมูลผลงาน

  102      52     
 
Creative Commons License
คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำอธิบาย :  หนังสือนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์โดย สถาบันเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศแคนาดา และมูลนิธิวิเทศพัฒนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสำคัญ :   พรบ., คู่มือ, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540
URL :   http://www.oic.go.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, หนังสือ