การเสวนาเรื่อง ความสำเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER – คลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด จากกลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ

ข้อมูลผลงาน

  44      36     
 
Creative Commons License
การเสวนาเรื่อง ความสำเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER – คลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด จากกลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเสวนาเรื่อง ความสำเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER – คลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด จากกลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
คำอธิบาย :  0
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   MOOC, Cloud computing, AR, ห้องสมุด, หอจดหมาย, IoT, thailand 4.0, Open data, OER, AI, Smart Library to Smart Society, Open research data, พิพิธภัณฑ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, บรรยาย