ผลกระทบจากกฎหมายดิจิทัลที่มีต่อห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

ข้อมูลผลงาน

  53      43     
 
Creative Commons License
ผลกระทบจากกฎหมายดิจิทัลที่มีต่อห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผลกระทบจากกฎหมายดิจิทัลที่มีต่อห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
คำอธิบาย :  ผลกระทบจากกฎหมายดิจิทัลที่มีต่อห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   AR, OER, Open research data, หอจดหมาย, AI, Smart Library to Smart Society, Cloud computing, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, MOOC, IoT, thailand 4.0, Open data
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้