แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

ข้อมูลผลงาน

  62      49     
 
Creative Commons License
แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
คำอธิบาย :  แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผศ.ดร. พจนก กาญจนจันทร
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์, MOOC, AR, Cloud computing, หอจดหมาย, ห้องสมุด, thailand 4.0, IoT, Open data, OER, Open research data, AI, Smart Library to Smart Society
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip