การสร้างโลโก้จาก Scratch (Application for Android Logo Maker)

ข้อมูลผลงาน

  3      3     
 
Creative Commons License
การสร้างโลโก้จาก Scratch (Application for Android Logo Maker) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การสร้างโลโก้จาก Scratch (Application for Android Logo Maker)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   beginner, Mobile, Literacy, ใช้งานโทรศัพท์, แอปพลิเคชัน, แอพพลิเคชั่น, iOS, Android, Application, มือถือ, Smart phone, Logo Maker, เบื้องต้น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้