การส่งออกข้อมูล (Application for Android Easy Home Finance)

ข้อมูลผลงาน

  5      6     
 
Creative Commons License
การส่งออกข้อมูล (Application for Android Easy Home Finance) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การส่งออกข้อมูล (Application for Android Easy Home Finance)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   แอพพลิเคชั่น, Easy Home Finance, มือถือ, Mobile, Application, Literacy, Android, beginner, แอปพลิเคชัน, Smart phone, ใช้งานโทรศัพท์, เบื้องต้น, iOS
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip