การดาวน์โหลดคู่มือ (Application for Android Khunlook)

ข้อมูลผลงาน

  5      4     
 
Creative Commons License
การดาวน์โหลดคู่มือ (Application for Android Khunlook) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การดาวน์โหลดคู่มือ (Application for Android Khunlook)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Android, มือถือ, แอพพลิเคชั่น, iOS, Literacy, Mobile, Khunlook, ใช้งานโทรศัพท์, Application, Smart phone, แอปพลิเคชัน, เบื้องต้น, beginner
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip