การถักใบลานเป็นรูปร่างต่างๆ ตอนที่ 14 สรุปแนะนำ

ข้อมูลผลงาน

  25      16     
 
Creative Commons License
การถักใบลานเป็นรูปร่างต่างๆ ตอนที่ 14 สรุปแนะนำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การถักใบลานเป็นรูปร่างต่างๆ ตอนที่ 14 สรุปแนะนำ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   โครงการพระราชดำริ, จักสาน, ศาสตร์พระราชา, ใบลาน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.42 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง