การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 1 เรือฉลอมจิ๋ว

ข้อมูลผลงาน

  27      12     
 
Creative Commons License
การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 1 เรือฉลอมจิ๋ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 1 เรือฉลอมจิ๋ว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ศาสตร์พระราชา, โครงการพระราชดำริ, เรือไม้, เรือจิ๋ว, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เรือฉลอมจิ๋ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.97 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง