การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 4 เทคนิคการใช้อุปกรณ์สำหรับเด็ก

ข้อมูลผลงาน

  29      16     
 
Creative Commons License
การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 4 เทคนิคการใช้อุปกรณ์สำหรับเด็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 4 เทคนิคการใช้อุปกรณ์สำหรับเด็ก
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เรือไม้, ศาสตร์พระราชา, เรือฉลอมจิ๋ว, โครงการพระราชดำริ, เรือจิ๋ว, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (48.83 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง