การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 7 การทำเรือฉลอมจิ๋ว 2

ข้อมูลผลงาน

  33      21     
 
Creative Commons License
การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 7 การทำเรือฉลอมจิ๋ว 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 7 การทำเรือฉลอมจิ๋ว 2
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   โครงการพระราชดำริ, เรือจิ๋ว, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ศาสตร์พระราชา, เรือไม้, เรือฉลอมจิ๋ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (390.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง