การทำบุหงารำไป ตอนที่ 7 ปิดรายการ

ข้อมูลผลงาน

  42      22     
 
Creative Commons License
การทำบุหงารำไป ตอนที่ 7 ปิดรายการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำบุหงารำไป ตอนที่ 7 ปิดรายการ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   บุหงาสราญรมย์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, โครงการพระราชดำริ, ดอกไม้ของพระราชา, ศาสตร์พระราชา, บุหงารำไป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (11.26 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง