การเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

ข้อมูลผลงาน

  38      39     
 
Creative Commons License
การเชิญธงชาติลงจากยอดเสา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเชิญธงชาติลงจากยอดเสา
คำอธิบาย :  ณ จตุรัสเสรีภาพแห่งเมืองไทเป มีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่และพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ไทเป, Taiwan, Taipei, จตุรัสเสรีภาพ, ไต้หวัน, การเชิญธงชาติลงจากยอดเสา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (18.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง