อนุสาวรีย์ย่าเหล

ข้อมูลผลงาน

  25      13     
 
Creative Commons License
อนุสาวรีย์ย่าเหล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อนุสาวรีย์ย่าเหล
คำอธิบาย :  ย่าเหล คือ สุนัขที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 ทรงเลี้ยง ด้านหน้าของพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนาม​จันทร์ มีอนุสาวรีย์ของย่าเหล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   สุนัขทรงเลี้ยง, ย่าเหล, พระราชวังสนาม​จันทร์​, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, นครปฐม, อนุสาวรีย์ย่าเหล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ