VDO ขนมตุ๊บตั๊บ ตลาดน้อย

ข้อมูลผลงาน

  131      26     
 
Creative Commons License
VDO ขนมตุ๊บตั๊บ ตลาดน้อย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO ขนมตุ๊บตั๊บ ตลาดน้อย
คำอธิบาย :  VDO ขนมตุ๊บตั๊บ ตลาดน้อย ขนมหวานในตรอกเล็ก ๆ ใกล้โรงเจและศาลเจ้าฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สันติ สวนศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   ขนม, ตลาดน้อย, กินเจ, เยาวราช, เทศกาลกินเจ, อาหารเจ, ขนมตุ๊บตั๊บ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (48.72 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง